General Data Protection Regulation (GDPR)

PERSONAL DATA PROTECTION AND PRIVACY POLICY

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü tarafından işletilen www.tpao.gov.tr internet sitesini ziyaretiniz esnasında, sağladığınız kişisel verilerin korunması hakkında bilgi vermek isteriz.

Ortaklığımız internet sitesini kullandığınız andan itibaren, toplanan tüm bilgilerinizin aşağıda belirttiğimiz nedenlerle, TPAO tarafından bu politikada anlatıldığı şekilde kullanılmasını kabul etmiş olmaktasınız.

Kişisel verileriniz işlenirken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen genel ilkelere uymaktayız. Bu ilkeler;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verileriniz ancak kendi rızanızla ya da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen durumlarda TPAO tarafından işlenebilmektedir. Bahsedilen durumlar aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

TPAO resmi internet sitesini (www.tpao.gov.tr) ve alt sayfalarını ziyaret etmeniz ve kullanmanız durumunda; iletişim formlarına girdiğiniz kişisel verileriniz, görüntülediğiniz sayfalar, ziyaret süreniz, IP adresiniz, çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, konumunuz, tarayıcınızın tipi ve dili, cihazınızın modeli gibi verileriniz uygun görülen süre boyunca saklanabilir.

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin TPAO tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz.

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen başka bir yöntemi kullanarak iletebilirsiniz.